Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Thunderbird crashes the moment i delete an email [@ nsScriptSecurityManager::CanCreateWrapper ] compact crash

  • 19 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 62 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Wayne Mery

more options

Since a week or so, Thunderbird keeps crashing regularly. After a while it appeared only to be so whenever I either delete an email from my inbox, or move it from my inbox to a folder. anyone an idea? I tried de-installing it and then reinstalling, but the same problem persisted.

Details of the crashmessage:

AdapterDeviceID: 0x1616 AdapterDriverVersion: 20.19.15.4531 AdapterSubsysID: 382a17aa AdapterVendorID: 0x8086 Add-ons: %7Be2fda1a4-762b-4020-b5ad-a41df1933103%7D:5.4.0.1,%7B972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd%7D:52.0.1 AvailablePageFile: 8074600448 AvailablePhysicalMemory: 2753544192 AvailableVirtualMemory: 3646099456 BIOS_Manufacturer: LENOVO BlockedDllList: BreakpadReserveAddress: 50003968 BreakpadReserveSize: 67108864 BuildID: 20170413214957 CPUMicrocodeVersion: 0x1f ContentSandboxCapable: 1 ContentSandboxLevel: 0 CrashTime: 1492614952 EMCheckCompatibility: true FramePoisonBase: 00000000f0de0000 FramePoisonSize: 65536 InstallTime: 1492371495 Notes: AdapterVendorID: 0x8086, AdapterDeviceID: 0x1616, AdapterSubsysID: 382a17aa, AdapterDriverVersion: 20.19.15.4531 FP(D10-L1100-W00001000-T0000) DWrite? DWrite+ ProductID: {3550f703-e582-4d05-9a08-453d09bdfdc6} ProductName: Thunderbird ReleaseChannel: release SafeMode: 0 SecondsSinceLastCrash: 153 StartupCrash: 0 StartupTime: 1492614800 SystemMemoryUsePercentage: 67 TelemetryEnvironment: {"build":{"applicationId":"{3550f703-e582-4d05-9a08-453d09bdfdc6}","applicationName":"Thunderbird","architecture":"x86","buildId":"20170413214957","version":"52.0.1","vendor":null,"platformVersion":"52.0.1","xpcomAbi":"x86-msvc","hotfixVersion":null},"partner":{"distributionId":null,"distributionVersion":null,"partnerId":null,"distributor":null,"distributorChannel":null,"partnerNames":[]},"system":{"memoryMB":8105,"virtualMaxMB":4096,"cpu":{"count":4,"cores":2,"vendor":"GenuineIntel","family":6,"model":61,"stepping":4,"l2cacheKB":256,"l3cacheKB":3072,"speedMHz":2195,"extensions":["hasMMX","hasSSE","hasSSE2","hasSSE3","hasSSSE3","hasSSE4_1","hasSSE4_2","hasAVX","hasAVX2"]},"os":{"name":"Windows_NT","version":"10.0","locale":"nl-BE","servicePackMajor":0,"servicePackMinor":0,"windowsBuildNumber":14393,"windowsUBR":321,"installYear":2016},"hdd":{"profile":{"model":"ST1000LM024 HN-M101MBB","revision":"2BA30001"},"binary":{"model":"ST1000LM024 HN-M101MBB","revision":"2BA30001"},"system":{"model":"ST1000LM024 HN-M101MBB","revision":"2BA30001"}},"gfx":{"D2DEnabled":false,"DWriteEnabled":true,"ContentBackend":"Skia","adapters":[{"description":"Intel(R) HD Graphics 5500","vendorID":"0x8086","deviceID":"0x1616","subsysID":"382a17aa","RAM":null,"driver":"igdumdim64 igd10iumd64 igd10iumd64 igd12umd64 igdumdim32 igd10iumd32 igd10iumd32 igd12umd32","driverVersion":"20.19.15.4531","driverDate":"9-29-2016","GPUActive":true}],"monitors":[{"screenWidth":1366,"screenHeight":768,"refreshRate":60,"pseudoDisplay":false}],"features":{"compositor":"none","d3d11":{"status":"unavailable"},"d2d":{"status":"unavailable","version":"1.1"}}},"isWow64":true},"settings":{"blocklistEnabled":true,"e10sEnabled":false,"e10sCohort":"unknown","telemetryEnabled":false,"locale":"en-US","update":{"channel":"release","enabled":true,"autoDownload":true},"userPrefs":{"browser.cache.disk.capacity":358400},"addonCompatibilityCheckEnabled":true,"isDefaultBrowser":null},"profile":{"creationDate":16150},"addons":{"activeAddons":{"{e2fda1a4-762b-4020-b5ad-a41df1933103}":{"blocklisted":false,"description":"Geïntegreerde agenda’s en planning voor uw e-mailclient","name":"Lightning","userDisabled":false,"appDisabled":false,"version":"5.4.0.1","scope":1,"type":"extension","foreignInstall":true,"hasBinaryComponents":false,"installDay":16776,"updateDay":17272,"isSystem":false}},"theme":{"id":"{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}","blocklisted":false,"description":"The default theme.","name":"Default","userDisabled":false,"appDisabled":false,"version":"52.0.1","scope":4,"foreignInstall":false,"hasBinaryComponents":false,"installDay":16320,"updateDay":17270},"activePlugins":[],"activeGMPlugins":{},"activeExperiment":{},"persona":null}} Theme: classic/1.0 Throttleable: 1 TotalPageFile: 15209140224 TotalPhysicalMemory: 8498253824 TotalVirtualMemory: 4294836224 URL: UptimeTS: 327.091083967 Vendor: Version: 52.0.1 Winsock_LSP: Hyper-V RAW : 2 : 34 : 1 : 1 : 0x20026 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll :  : 1234191b-4bf7-4ca7-86e0-dfd7c32b5445

MSAFD Tcpip [TCP/IP] : 2 : 2 : 1 : 6 : 0x20066 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll :  : e70f1aa0-ab8b-11cf-8ca3-00805f48a192 
MSAFD Tcpip [UDP/IP] : 2 : 2 : 2 : 17 : 0x20609 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll :  : e70f1aa0-ab8b-11cf-8ca3-00805f48a192 
MSAFD Tcpip [RAW/IP] : 2 : 2 : 3 : 0 : 0x20609 : 0xc : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll :  : e70f1aa0-ab8b-11cf-8ca3-00805f48a192 
MSAFD Tcpip [TCP/IPv6] : 2 : 23 : 1 : 6 : 0x20066 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll :  : f9eab0c0-26d4-11d0-bbbf-00aa006c34e4 
MSAFD Tcpip [UDP/IPv6] : 2 : 23 : 2 : 17 : 0x20609 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll :  : f9eab0c0-26d4-11d0-bbbf-00aa006c34e4 
MSAFD Tcpip [RAW/IPv6] : 2 : 23 : 3 : 0 : 0x20609 : 0xc : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll :  : f9eab0c0-26d4-11d0-bbbf-00aa006c34e4 
RSVP TCPv6-serviceprovider : 2 : 23 : 1 : 6 : 0x22066 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll :  : 9d60a9e0-337a-11d0-bd88-0000c082e69a 
RSVP TCP-serviceprovider : 2 : 2 : 1 : 6 : 0x22066 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll :  : 9d60a9e0-337a-11d0-bd88-0000c082e69a 
RSVP UDPv6-serviceprovider : 2 : 23 : 2 : 17 : 0x22609 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll :  : 9d60a9e0-337a-11d0-bd88-0000c082e69a 
RSVP UDP-serviceprovider : 2 : 2 : 2 : 17 : 0x22609 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll :  : 9d60a9e0-337a-11d0-bd88-0000c082e69a 
MSAFD Irda [IrDA] : 2 : 26 : 1 : 1 : 0x20006 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll :  : 3972523d-2af1-11d1-b655-00805f3642cc 
MSAFD RfComm [Bluetooth] : 2 : 32 : 1 : 3 : 0x20026 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll :  : 9fc48064-7298-43e4-b7bd-181f2089792a

useragent_locale: nl

This report also contains technical information about the state of the application when it crashed.

Since a week or so, Thunderbird keeps crashing regularly. After a while it appeared only to be so whenever I either delete an email from my inbox, or move it from my inbox to a folder. anyone an idea? I tried de-installing it and then reinstalling, but the same problem persisted. Details of the crashmessage: AdapterDeviceID: 0x1616 AdapterDriverVersion: 20.19.15.4531 AdapterSubsysID: 382a17aa AdapterVendorID: 0x8086 Add-ons: %7Be2fda1a4-762b-4020-b5ad-a41df1933103%7D:5.4.0.1,%7B972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd%7D:52.0.1 AvailablePageFile: 8074600448 AvailablePhysicalMemory: 2753544192 AvailableVirtualMemory: 3646099456 BIOS_Manufacturer: LENOVO BlockedDllList: BreakpadReserveAddress: 50003968 BreakpadReserveSize: 67108864 BuildID: 20170413214957 CPUMicrocodeVersion: 0x1f ContentSandboxCapable: 1 ContentSandboxLevel: 0 CrashTime: 1492614952 EMCheckCompatibility: true FramePoisonBase: 00000000f0de0000 FramePoisonSize: 65536 InstallTime: 1492371495 Notes: AdapterVendorID: 0x8086, AdapterDeviceID: 0x1616, AdapterSubsysID: 382a17aa, AdapterDriverVersion: 20.19.15.4531 FP(D10-L1100-W00001000-T0000) DWrite? DWrite+ ProductID: {3550f703-e582-4d05-9a08-453d09bdfdc6} ProductName: Thunderbird ReleaseChannel: release SafeMode: 0 SecondsSinceLastCrash: 153 StartupCrash: 0 StartupTime: 1492614800 SystemMemoryUsePercentage: 67 TelemetryEnvironment: {"build":{"applicationId":"{3550f703-e582-4d05-9a08-453d09bdfdc6}","applicationName":"Thunderbird","architecture":"x86","buildId":"20170413214957","version":"52.0.1","vendor":null,"platformVersion":"52.0.1","xpcomAbi":"x86-msvc","hotfixVersion":null},"partner":{"distributionId":null,"distributionVersion":null,"partnerId":null,"distributor":null,"distributorChannel":null,"partnerNames":[]},"system":{"memoryMB":8105,"virtualMaxMB":4096,"cpu":{"count":4,"cores":2,"vendor":"GenuineIntel","family":6,"model":61,"stepping":4,"l2cacheKB":256,"l3cacheKB":3072,"speedMHz":2195,"extensions":["hasMMX","hasSSE","hasSSE2","hasSSE3","hasSSSE3","hasSSE4_1","hasSSE4_2","hasAVX","hasAVX2"]},"os":{"name":"Windows_NT","version":"10.0","locale":"nl-BE","servicePackMajor":0,"servicePackMinor":0,"windowsBuildNumber":14393,"windowsUBR":321,"installYear":2016},"hdd":{"profile":{"model":"ST1000LM024 HN-M101MBB","revision":"2BA30001"},"binary":{"model":"ST1000LM024 HN-M101MBB","revision":"2BA30001"},"system":{"model":"ST1000LM024 HN-M101MBB","revision":"2BA30001"}},"gfx":{"D2DEnabled":false,"DWriteEnabled":true,"ContentBackend":"Skia","adapters":[{"description":"Intel(R) HD Graphics 5500","vendorID":"0x8086","deviceID":"0x1616","subsysID":"382a17aa","RAM":null,"driver":"igdumdim64 igd10iumd64 igd10iumd64 igd12umd64 igdumdim32 igd10iumd32 igd10iumd32 igd12umd32","driverVersion":"20.19.15.4531","driverDate":"9-29-2016","GPUActive":true}],"monitors":[{"screenWidth":1366,"screenHeight":768,"refreshRate":60,"pseudoDisplay":false}],"features":{"compositor":"none","d3d11":{"status":"unavailable"},"d2d":{"status":"unavailable","version":"1.1"}}},"isWow64":true},"settings":{"blocklistEnabled":true,"e10sEnabled":false,"e10sCohort":"unknown","telemetryEnabled":false,"locale":"en-US","update":{"channel":"release","enabled":true,"autoDownload":true},"userPrefs":{"browser.cache.disk.capacity":358400},"addonCompatibilityCheckEnabled":true,"isDefaultBrowser":null},"profile":{"creationDate":16150},"addons":{"activeAddons":{"{e2fda1a4-762b-4020-b5ad-a41df1933103}":{"blocklisted":false,"description":"Geïntegreerde agenda’s en planning voor uw e-mailclient","name":"Lightning","userDisabled":false,"appDisabled":false,"version":"5.4.0.1","scope":1,"type":"extension","foreignInstall":true,"hasBinaryComponents":false,"installDay":16776,"updateDay":17272,"isSystem":false}},"theme":{"id":"{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}","blocklisted":false,"description":"The default theme.","name":"Default","userDisabled":false,"appDisabled":false,"version":"52.0.1","scope":4,"foreignInstall":false,"hasBinaryComponents":false,"installDay":16320,"updateDay":17270},"activePlugins":[],"activeGMPlugins":{},"activeExperiment":{},"persona":null}} Theme: classic/1.0 Throttleable: 1 TotalPageFile: 15209140224 TotalPhysicalMemory: 8498253824 TotalVirtualMemory: 4294836224 URL: UptimeTS: 327.091083967 Vendor: Version: 52.0.1 Winsock_LSP: Hyper-V RAW : 2 : 34 : 1 : 1 : 0x20026 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll : : 1234191b-4bf7-4ca7-86e0-dfd7c32b5445 MSAFD Tcpip [TCP/IP] : 2 : 2 : 1 : 6 : 0x20066 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll : : e70f1aa0-ab8b-11cf-8ca3-00805f48a192 MSAFD Tcpip [UDP/IP] : 2 : 2 : 2 : 17 : 0x20609 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll : : e70f1aa0-ab8b-11cf-8ca3-00805f48a192 MSAFD Tcpip [RAW/IP] : 2 : 2 : 3 : 0 : 0x20609 : 0xc : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll : : e70f1aa0-ab8b-11cf-8ca3-00805f48a192 MSAFD Tcpip [TCP/IPv6] : 2 : 23 : 1 : 6 : 0x20066 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll : : f9eab0c0-26d4-11d0-bbbf-00aa006c34e4 MSAFD Tcpip [UDP/IPv6] : 2 : 23 : 2 : 17 : 0x20609 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll : : f9eab0c0-26d4-11d0-bbbf-00aa006c34e4 MSAFD Tcpip [RAW/IPv6] : 2 : 23 : 3 : 0 : 0x20609 : 0xc : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll : : f9eab0c0-26d4-11d0-bbbf-00aa006c34e4 RSVP TCPv6-serviceprovider : 2 : 23 : 1 : 6 : 0x22066 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll : : 9d60a9e0-337a-11d0-bd88-0000c082e69a RSVP TCP-serviceprovider : 2 : 2 : 1 : 6 : 0x22066 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll : : 9d60a9e0-337a-11d0-bd88-0000c082e69a RSVP UDPv6-serviceprovider : 2 : 23 : 2 : 17 : 0x22609 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll : : 9d60a9e0-337a-11d0-bd88-0000c082e69a RSVP UDP-serviceprovider : 2 : 2 : 2 : 17 : 0x22609 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll : : 9d60a9e0-337a-11d0-bd88-0000c082e69a MSAFD Irda [IrDA] : 2 : 26 : 1 : 1 : 0x20006 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll : : 3972523d-2af1-11d1-b655-00805f3642cc MSAFD RfComm [Bluetooth] : 2 : 32 : 1 : 3 : 0x20026 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll : : 9fc48064-7298-43e4-b7bd-181f2089792a useragent_locale: nl This report also contains technical information about the state of the application when it crashed.

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη Wayne Mery

Επιλεγμένη λύση

matthieuvs said

or rather this: https://crash-stats.mozilla.com/report/index/0d84aab0-0654-4a26-95df-8202f0170423

This

While I have no concrete answer, looking at the comments on the reports it looks like each case the issue involves deleting or making the relevant folder storage file smaller.

While I do not really think this will "fix" the problem it is a necessary step. But there is also the might fix it factor.

Windows key + X Select disk management from the menu. For the C: drive right click and select properties. On the general tab select disk cleanup. On the Tools tab select optimize and defragment the drive. (This will probably require a reboot.) The defragment will check the drive for errors. Hopefully you have none, but you never know.

Please report results. This is far from done I think.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (19)

more options

These kinds of problems often occur if you have an antivirus program scanning the mail folders: TB updates, and the AV program is incompatible with the new version.

Disable the email option in your AV, if it is on, and see if TB performance changes.

more options

sounded plausible, but I don't seem to find the email option in Windows Defender nor McAffee...

more options

For McAfee, here are the instructions. Also, disable the McAfee Anti-spam extension in TB if it's present in Tools/Add-ons/Extensions.

https://wiki.mozilla.org/Thunderbird:Testing:Antivirus_Related_Performance_Issues#McAfee

more options

thanks, Sfhowes, but it's McAffee Security Scan Plus (where there's no email-option, so to see), which doesn't even appear to be running, since I have no shield-icon in the tray....

more options

oh, and I have no add-ons in TB..

more options

matthieuvs said

thanks, Sfhowes, but it's McAffee Security Scan Plus (where there's no email-option, so to see), which doesn't even appear to be running, since I have no shield-icon in the tray....

I suggest you uninstall it anyway (it's a free program) while you're diagnosing the problem. Then, start TB in safe mode (hold Shift when you launch TB), and see if there is any change. If not, start Windows in safe mode and check for changes in performance. Please report your results.

more options

Done, and done. Nothing changes. Even in safe mode, keeps chrashing.

more options

Just to be clear, you uninstalled the McAfee utility and ran TB in safe mode, and it still crashes. Did you try in Windows safe mode? Your first post says you did an uninstall and re-install of TB, to no effect. Does this mean you deleted the entire ..\Program Files (x86)\Mozilla Thunderbird folder, then downloaded and ran the full installer from here?

more options

this is what i did: - deinstalled mcaffee - deinstalled TB

problem was not solved next i did: - delete TB-folder - deinstalled TB - restarted laptop - restarted laptop again - installed TB again

things crashed, even in safe mode.

I'm at wits end here...

more options

Do you mean TB safe mode or Windows safe mode, i.e. start Windows in safe mode then run TB in normal mode.

more options

both, didn't do a thing...

more options

Try this: select Help/Troubleshooting Information, click Open Folder, close TB, open the Mail or ImapMail folder (for POP and IMAP accounts, respectively), then open the subfolder for an account, and delete the Trash and Trash.msf files. Restart TB and see if you can delete a message without a crash.

more options

I did this, and now I'm unable to delete mails. there's no trashfolder anymore... If i move a message to a subfolder it still crashes...

more options
more options

do you need this? AdapterDeviceID: 0x1616 AdapterDriverVersion: 20.19.15.4531 AdapterSubsysID: 382a17aa AdapterVendorID: 0x8086 Add-ons: %7Be2fda1a4-762b-4020-b5ad-a41df1933103%7D:5.4.0.1,%7B972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd%7D:52.0.1 AvailablePageFile: 8183021568 AvailablePhysicalMemory: 3398643712 AvailableVirtualMemory: 3637112832 BIOS_Manufacturer: LENOVO BlockedDllList: BreakpadReserveAddress: 55705600 BreakpadReserveSize: 67108864 BuildID: 20170413214957 CPUMicrocodeVersion: 0x1f ContentSandboxCapable: 1 ContentSandboxLevel: 0 CrashTime: 1492906758 EMCheckCompatibility: true Email: FramePoisonBase: 00000000f0de0000 FramePoisonSize: 65536 InstallTime: 1492371495 Notes: AdapterVendorID: 0x8086, AdapterDeviceID: 0x1616, AdapterSubsysID: 382a17aa, AdapterDriverVersion: 20.19.15.4531 FP(D10-L1100-W00001000-T0000) DWrite? DWrite+ ProductID: {3550f703-e582-4d05-9a08-453d09bdfdc6} ProductName: Thunderbird ReleaseChannel: release SafeMode: 0 SecondsSinceLastCrash: 2552 StartupCrash: 0 StartupTime: 1492904210 SystemMemoryUsePercentage: 60 TelemetryEnvironment: {"build":{"applicationId":"{3550f703-e582-4d05-9a08-453d09bdfdc6}","applicationName":"Thunderbird","architecture":"x86","buildId":"20170413214957","version":"52.0.1","vendor":null,"platformVersion":"52.0.1","xpcomAbi":"x86-msvc","hotfixVersion":null},"partner":{"distributionId":null,"distributionVersion":null,"partnerId":null,"distributor":null,"distributorChannel":null,"partnerNames":[]},"system":{"memoryMB":8105,"virtualMaxMB":4096,"cpu":{"count":4,"cores":2,"vendor":"GenuineIntel","family":6,"model":61,"stepping":4,"l2cacheKB":256,"l3cacheKB":3072,"speedMHz":2195,"extensions":["hasMMX","hasSSE","hasSSE2","hasSSE3","hasSSSE3","hasSSE4_1","hasSSE4_2","hasAVX","hasAVX2"]},"os":{"name":"Windows_NT","version":"10.0","locale":"nl-BE","servicePackMajor":0,"servicePackMinor":0,"windowsBuildNumber":14393,"windowsUBR":321,"installYear":2016},"hdd":{"profile":{"model":"ST1000LM024 HN-M101MBB","revision":"2BA30001"},"binary":{"model":"ST1000LM024 HN-M101MBB","revision":"2BA30001"},"system":{"model":"ST1000LM024 HN-M101MBB","revision":"2BA30001"}},"gfx":{"D2DEnabled":false,"DWriteEnabled":true,"ContentBackend":"Skia","adapters":[{"description":"Intel(R) HD Graphics 5500","vendorID":"0x8086","deviceID":"0x1616","subsysID":"382a17aa","RAM":null,"driver":"igdumdim64 igd10iumd64 igd10iumd64 igd12umd64 igdumdim32 igd10iumd32 igd10iumd32 igd12umd32","driverVersion":"20.19.15.4531","driverDate":"9-29-2016","GPUActive":true}],"monitors":[{"screenWidth":1366,"screenHeight":768,"refreshRate":60,"pseudoDisplay":false}],"features":{"compositor":"basic","d3d11":{"status":"unavailable"},"d2d":{"status":"unavailable","version":"1.1"}}},"isWow64":true},"settings":{"blocklistEnabled":true,"e10sEnabled":false,"e10sCohort":"unknown","telemetryEnabled":false,"locale":"nl","update":{"channel":"release","enabled":true,"autoDownload":true},"userPrefs":{"browser.cache.disk.capacity":358400},"addonCompatibilityCheckEnabled":true,"isDefaultBrowser":null},"profile":{"creationDate":16150},"addons":{"activeAddons":{"{e2fda1a4-762b-4020-b5ad-a41df1933103}":{"blocklisted":false,"description":"Geïntegreerde agenda’s en planning voor uw e-mailclient","name":"Lightning","userDisabled":false,"appDisabled":false,"version":"5.4.0.1","scope":1,"type":"extension","foreignInstall":true,"hasBinaryComponents":false,"installDay":16776,"updateDay":17272,"isSystem":false}},"theme":{"id":"{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}","blocklisted":false,"description":"Het standaardthema.","name":"Standaard","userDisabled":false,"appDisabled":false,"version":"52.0.1","scope":4,"foreignInstall":false,"hasBinaryComponents":false,"installDay":16320,"updateDay":17270},"activePlugins":[],"activeGMPlugins":{},"activeExperiment":{},"persona":null}} Theme: classic/1.0 Throttleable: 1 TotalPageFile: 14940704768 TotalPhysicalMemory: 8498253824 TotalVirtualMemory: 4294836224 URL: UptimeTS: 5463.005558687 Vendor: Version: 52.0.1 Winsock_LSP: Hyper-V RAW : 2 : 34 : 1 : 1 : 0x20026 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll :  : 1234191b-4bf7-4ca7-86e0-dfd7c32b5445

MSAFD Tcpip [TCP/IP] : 2 : 2 : 1 : 6 : 0x20066 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll :  : e70f1aa0-ab8b-11cf-8ca3-00805f48a192 
MSAFD Tcpip [UDP/IP] : 2 : 2 : 2 : 17 : 0x20609 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll :  : e70f1aa0-ab8b-11cf-8ca3-00805f48a192 
MSAFD Tcpip [RAW/IP] : 2 : 2 : 3 : 0 : 0x20609 : 0xc : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll :  : e70f1aa0-ab8b-11cf-8ca3-00805f48a192 
MSAFD Tcpip [TCP/IPv6] : 2 : 23 : 1 : 6 : 0x20066 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll :  : f9eab0c0-26d4-11d0-bbbf-00aa006c34e4 
MSAFD Tcpip [UDP/IPv6] : 2 : 23 : 2 : 17 : 0x20609 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll :  : f9eab0c0-26d4-11d0-bbbf-00aa006c34e4 
MSAFD Tcpip [RAW/IPv6] : 2 : 23 : 3 : 0 : 0x20609 : 0xc : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll :  : f9eab0c0-26d4-11d0-bbbf-00aa006c34e4 
RSVP TCPv6-serviceprovider : 2 : 23 : 1 : 6 : 0x22066 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll :  : 9d60a9e0-337a-11d0-bd88-0000c082e69a 
RSVP TCP-serviceprovider : 2 : 2 : 1 : 6 : 0x22066 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll :  : 9d60a9e0-337a-11d0-bd88-0000c082e69a 
RSVP UDPv6-serviceprovider : 2 : 23 : 2 : 17 : 0x22609 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll :  : 9d60a9e0-337a-11d0-bd88-0000c082e69a 
RSVP UDP-serviceprovider : 2 : 2 : 2 : 17 : 0x22609 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll :  : 9d60a9e0-337a-11d0-bd88-0000c082e69a 
MSAFD Irda [IrDA] : 2 : 26 : 1 : 1 : 0x20006 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll :  : 3972523d-2af1-11d1-b655-00805f3642cc 
MSAFD RfComm [Bluetooth] : 2 : 32 : 1 : 3 : 0x20026 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll :  : 9fc48064-7298-43e4-b7bd-181f2089792a

useragent_locale: nl

Dit rapport bevat tevens technische gegevens over de staat van de toepassing toen deze

more options
more options

Επιλεγμένη λύση

matthieuvs said

or rather this: https://crash-stats.mozilla.com/report/index/0d84aab0-0654-4a26-95df-8202f0170423

This

While I have no concrete answer, looking at the comments on the reports it looks like each case the issue involves deleting or making the relevant folder storage file smaller.

While I do not really think this will "fix" the problem it is a necessary step. But there is also the might fix it factor.

Windows key + X Select disk management from the menu. For the C: drive right click and select properties. On the general tab select disk cleanup. On the Tools tab select optimize and defragment the drive. (This will probably require a reboot.) The defragment will check the drive for errors. Hopefully you have none, but you never know.

Please report results. This is far from done I think.

more options

sorry, been a week out, had some other things to fix. Funnily enough, yesterday morning it suddenly ceased happening. Maybe an update happened, I have no idea, but thunderbird works like a doll again. Still, thx for the support!

more options

We are working on an updated version to fix this crash. (It is not yet fixed as of version 52.1.0) Until then, there is a fair chance you will see the crash again.