Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

How to fix the crashing ? CAUSE: Athena drivers for ID Protect Monitor. SOLVED: Update to IDPC 6.40.01 or newer

  • 18 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 160 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Wayne Mery

more options

Please help me with this crash problem. What should I do ? This crash started to happen after the APRIL WINDOWS 10 update. :(

AdapterDeviceID: 0x1402 AdapterDriverVersion: 21.21.13.7866 AdapterSubsysID: 00000000 AdapterVendorID: 0x10de Add-ons: %7Be2fda1a4-762b-4020-b5ad-a41df1933103%7D:5.4.8,%7B972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd%7D:52.8.0 AvailablePageFile: 6433779712 AvailablePhysicalMemory: 4567044096 AvailableVirtualMemory: 3435544576 BIOS_Manufacturer: American Megatrends Inc. BlockedDllList: BreakpadReserveAddress: 46268416 BreakpadReserveSize: 67108864 BuildID: 20180516145259 CPUMicrocodeVersion: 0xbe ContentSandboxCapable: 1 ContentSandboxLevel: 0 CrashTime: 1527226715 EMCheckCompatibility: true EventLoopNestingLevel: 1 FramePoisonBase: 00000000f0de0000 FramePoisonSize: 65536 InstallTime: 1526888659 Notes: AdapterVendorID: 0x10de, AdapterDeviceID: 0x1402, AdapterSubsysID: 00000000, AdapterDriverVersion: 21.21.13.7866 FP(D10-L1100-W00001000-T0000) DWrite? DWrite+ ProductID: {3550f703-e582-4d05-9a08-453d09bdfdc6} ProductName: Thunderbird ReleaseChannel: release SafeMode: 0 SecondsSinceLastCrash: 1333 StartupCrash: 0 StartupTime: 1527226402 SystemMemoryUsePercentage: 46 TelemetryEnvironment: {"build":{"applicationId":"{3550f703-e582-4d05-9a08-453d09bdfdc6}","applicationName":"Thunderbird","architecture":"x86","buildId":"20180516145259","version":"52.8.0","vendor":null,"platformVersion":"52.8.0","xpcomAbi":"x86-msvc","hotfixVersion":null},"partner":{"distributionId":null,"distributionVersion":null,"partnerId":null,"distributor":null,"distributorChannel":null,"partnerNames":[]},"system":{"memoryMB":8118,"virtualMaxMB":4096,"cpu":{"count":8,"cores":4,"vendor":"GenuineIntel","family":6,"model":94,"stepping":3,"l2cacheKB":256,"l3cacheKB":8192,"speedMHz":3408,"extensions":["hasMMX","hasSSE","hasSSE2","hasSSE3","hasSSSE3","hasSSE4_1","hasSSE4_2","hasAVX","hasAVX2"]},"os":{"name":"Windows_NT","version":"10.0","locale":"en-US","servicePackMajor":0,"servicePackMinor":0,"windowsBuildNumber":17134,"windowsUBR":48,"installYear":2018},"hdd":{"profile":{"model":"ST1000DX001-1NS162","revision":"CC41"},"binary":{"model":"ST1000DX001-1NS162","revision":"CC41"},"system":{"model":"ST1000DX001-1NS162","revision":"CC41"}},"gfx":{"D2DEnabled":false,"DWriteEnabled":true,"ContentBackend":"Skia","adapters":[{"description":"NVIDIA GeForce GTX 950","vendorID":"0x10de","deviceID":"0x1402","subsysID":"00000000","RAM":2048,"driver":"C:\\WINDOWS\\System32\\DriverStore\\FileRepository\\nvaki.inf_amd64_f3f4d1fadefe88d6\\nvd3dumx,C:\\WINDOWS\\System32\\DriverStore\\FileRepository\\nvaki.inf_amd64_f3f4d1fadefe88d6\\nvwgf2umx,C:\\WINDOWS\\System32\\DriverStore\\FileRepository\\nvaki.inf_amd64_f3f4d1fadefe88d6\\nvwgf2umx,C:\\WINDOWS\\System32\\DriverStore\\FileRepository\\nvaki.inf_amd64_f3f4d1fadefe88d6\\nvwgf2umx C:\\WINDOWS\\System32\\DriverStore\\FileRepository\\nvaki.inf_amd64_f3f4d1fadefe88d6\\nvd3dum,C:\\WINDOWS\\System32\\DriverStore\\FileRepository\\nvaki.inf_amd64_f3f4d1fadefe88d6\\nvwgf2um,C:\\WINDOWS\\System32\\DriverStore\\FileRepository\\nvaki.inf_amd64_f3f4d1fadefe88d6\\nvwgf2um,C:\\WINDOWS\\System32\\DriverStore\\FileRepository\\nvaki.inf_amd64_f3f4d1fadefe88d6\\nvwgf2um","driverVersion":"21.21.13.7866","driverDate":"2-9-2017","GPUActive":true}],"monitors":[{"screenWidth":1280,"screenHeight":1024,"refreshRate":60,"pseudoDisplay":false}],"features":{"compositor":"basic","d3d11":{"status":"unavailable"},"d2d":{"status":"unavailable","version":"1.1"}}},"isWow64":true},"settings":{"blocklistEnabled":true,"e10sEnabled":false,"e10sCohort":"unknown","telemetryEnabled":false,"locale":"en-US","update":{"channel":"release","enabled":true,"autoDownload":true},"userPrefs":{"browser.cache.disk.capacity":358400},"addonCompatibilityCheckEnabled":true,"isDefaultBrowser":null},"profile":{"creationDate":17014},"addons":{"activeAddons":{"{e2fda1a4-762b-4020-b5ad-a41df1933103}":{"blocklisted":false,"description":"Integrated Calendaring & Scheduling for your Email client","name":"Lightning","userDisabled":false,"appDisabled":false,"version":"5.4.8","scope":1,"type":"extension","foreignInstall":false,"hasBinaryComponents":false,"installDay":17014,"updateDay":17672,"isSystem":false}},"theme":{"id":"{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}","blocklisted":false,"description":"The default theme.","name":"Default","userDisabled":false,"appDisabled":false,"version":"52.8.0","scope":4,"foreignInstall":false,"hasBinaryComponents":false,"installDay":16982,"updateDay":17667},"activePlugins":[],"activeGMPlugins":{},"activeExperiment":{},"persona":null}} Theme: classic/1.0 Throttleable: 1 TotalPageFile: 10525151232 TotalPhysicalMemory: 8511885312 TotalVirtualMemory: 4294836224 URL: UptimeTS: 1042.471680082 Vendor: Version: 52.8.0 Winsock_LSP: AF_UNIX : 2 : 1 : 1 : 0 : 0x20026 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll :  : a00943d9-9c2e-4633-9b59-0057a3160994

MSAFD Tcpip [TCP/IP] : 2 : 2 : 1 : 6 : 0x20066 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll :  : e70f1aa0-ab8b-11cf-8ca3-00805f48a192 
MSAFD Tcpip [UDP/IP] : 2 : 2 : 2 : 17 : 0x20609 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll :  : e70f1aa0-ab8b-11cf-8ca3-00805f48a192 
MSAFD Tcpip [RAW/IP] : 2 : 2 : 3 : 0 : 0x20609 : 0xc : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll :  : e70f1aa0-ab8b-11cf-8ca3-00805f48a192 
MSAFD Tcpip [TCP/IPv6] : 2 : 23 : 1 : 6 : 0x20066 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll :  : f9eab0c0-26d4-11d0-bbbf-00aa006c34e4 
MSAFD Tcpip [UDP/IPv6] : 2 : 23 : 2 : 17 : 0x20609 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll :  : f9eab0c0-26d4-11d0-bbbf-00aa006c34e4 
MSAFD Tcpip [RAW/IPv6] : 2 : 23 : 3 : 0 : 0x20609 : 0xc : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll :  : f9eab0c0-26d4-11d0-bbbf-00aa006c34e4 
RSVP TCPv6 Service Provider : 2 : 23 : 1 : 6 : 0x22066 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll :  : 9d60a9e0-337a-11d0-bd88-0000c082e69a 
RSVP TCP Service Provider : 2 : 2 : 1 : 6 : 0x22066 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll :  : 9d60a9e0-337a-11d0-bd88-0000c082e69a 
RSVP UDPv6 Service Provider : 2 : 23 : 2 : 17 : 0x22609 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll :  : 9d60a9e0-337a-11d0-bd88-0000c082e69a 
RSVP UDP Service Provider : 2 : 2 : 2 : 17 : 0x22609 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll :  : 9d60a9e0-337a-11d0-bd88-0000c082e69a 
Hyper-V RAW : 2 : 34 : 1 : 1 : 0x20026 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll :  : 1234191b-4bf7-4ca7-86e0-dfd7c32b5445 
MSAFD Irda [IrDA] : 2 : 26 : 1 : 1 : 0x20006 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll :  : 3972523d-2af1-11d1-b655-00805f3642cc 
MSAFD RfComm [Bluetooth] : 2 : 32 : 1 : 3 : 0x20026 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll :  : 9fc48064-7298-43e4-b7bd-181f2089792a

useragent_locale: en-US

This report also contains technical information about the state of the application when it crashed.

Please help me with this crash problem. What should I do ? This crash started to happen after the APRIL WINDOWS 10 update. :( AdapterDeviceID: 0x1402 AdapterDriverVersion: 21.21.13.7866 AdapterSubsysID: 00000000 AdapterVendorID: 0x10de Add-ons: %7Be2fda1a4-762b-4020-b5ad-a41df1933103%7D:5.4.8,%7B972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd%7D:52.8.0 AvailablePageFile: 6433779712 AvailablePhysicalMemory: 4567044096 AvailableVirtualMemory: 3435544576 BIOS_Manufacturer: American Megatrends Inc. BlockedDllList: BreakpadReserveAddress: 46268416 BreakpadReserveSize: 67108864 BuildID: 20180516145259 CPUMicrocodeVersion: 0xbe ContentSandboxCapable: 1 ContentSandboxLevel: 0 CrashTime: 1527226715 EMCheckCompatibility: true EventLoopNestingLevel: 1 FramePoisonBase: 00000000f0de0000 FramePoisonSize: 65536 InstallTime: 1526888659 Notes: AdapterVendorID: 0x10de, AdapterDeviceID: 0x1402, AdapterSubsysID: 00000000, AdapterDriverVersion: 21.21.13.7866 FP(D10-L1100-W00001000-T0000) DWrite? DWrite+ ProductID: {3550f703-e582-4d05-9a08-453d09bdfdc6} ProductName: Thunderbird ReleaseChannel: release SafeMode: 0 SecondsSinceLastCrash: 1333 StartupCrash: 0 StartupTime: 1527226402 SystemMemoryUsePercentage: 46 TelemetryEnvironment: {"build":{"applicationId":"{3550f703-e582-4d05-9a08-453d09bdfdc6}","applicationName":"Thunderbird","architecture":"x86","buildId":"20180516145259","version":"52.8.0","vendor":null,"platformVersion":"52.8.0","xpcomAbi":"x86-msvc","hotfixVersion":null},"partner":{"distributionId":null,"distributionVersion":null,"partnerId":null,"distributor":null,"distributorChannel":null,"partnerNames":[]},"system":{"memoryMB":8118,"virtualMaxMB":4096,"cpu":{"count":8,"cores":4,"vendor":"GenuineIntel","family":6,"model":94,"stepping":3,"l2cacheKB":256,"l3cacheKB":8192,"speedMHz":3408,"extensions":["hasMMX","hasSSE","hasSSE2","hasSSE3","hasSSSE3","hasSSE4_1","hasSSE4_2","hasAVX","hasAVX2"]},"os":{"name":"Windows_NT","version":"10.0","locale":"en-US","servicePackMajor":0,"servicePackMinor":0,"windowsBuildNumber":17134,"windowsUBR":48,"installYear":2018},"hdd":{"profile":{"model":"ST1000DX001-1NS162","revision":"CC41"},"binary":{"model":"ST1000DX001-1NS162","revision":"CC41"},"system":{"model":"ST1000DX001-1NS162","revision":"CC41"}},"gfx":{"D2DEnabled":false,"DWriteEnabled":true,"ContentBackend":"Skia","adapters":[{"description":"NVIDIA GeForce GTX 950","vendorID":"0x10de","deviceID":"0x1402","subsysID":"00000000","RAM":2048,"driver":"C:\\WINDOWS\\System32\\DriverStore\\FileRepository\\nvaki.inf_amd64_f3f4d1fadefe88d6\\nvd3dumx,C:\\WINDOWS\\System32\\DriverStore\\FileRepository\\nvaki.inf_amd64_f3f4d1fadefe88d6\\nvwgf2umx,C:\\WINDOWS\\System32\\DriverStore\\FileRepository\\nvaki.inf_amd64_f3f4d1fadefe88d6\\nvwgf2umx,C:\\WINDOWS\\System32\\DriverStore\\FileRepository\\nvaki.inf_amd64_f3f4d1fadefe88d6\\nvwgf2umx C:\\WINDOWS\\System32\\DriverStore\\FileRepository\\nvaki.inf_amd64_f3f4d1fadefe88d6\\nvd3dum,C:\\WINDOWS\\System32\\DriverStore\\FileRepository\\nvaki.inf_amd64_f3f4d1fadefe88d6\\nvwgf2um,C:\\WINDOWS\\System32\\DriverStore\\FileRepository\\nvaki.inf_amd64_f3f4d1fadefe88d6\\nvwgf2um,C:\\WINDOWS\\System32\\DriverStore\\FileRepository\\nvaki.inf_amd64_f3f4d1fadefe88d6\\nvwgf2um","driverVersion":"21.21.13.7866","driverDate":"2-9-2017","GPUActive":true}],"monitors":[{"screenWidth":1280,"screenHeight":1024,"refreshRate":60,"pseudoDisplay":false}],"features":{"compositor":"basic","d3d11":{"status":"unavailable"},"d2d":{"status":"unavailable","version":"1.1"}}},"isWow64":true},"settings":{"blocklistEnabled":true,"e10sEnabled":false,"e10sCohort":"unknown","telemetryEnabled":false,"locale":"en-US","update":{"channel":"release","enabled":true,"autoDownload":true},"userPrefs":{"browser.cache.disk.capacity":358400},"addonCompatibilityCheckEnabled":true,"isDefaultBrowser":null},"profile":{"creationDate":17014},"addons":{"activeAddons":{"{e2fda1a4-762b-4020-b5ad-a41df1933103}":{"blocklisted":false,"description":"Integrated Calendaring & Scheduling for your Email client","name":"Lightning","userDisabled":false,"appDisabled":false,"version":"5.4.8","scope":1,"type":"extension","foreignInstall":false,"hasBinaryComponents":false,"installDay":17014,"updateDay":17672,"isSystem":false}},"theme":{"id":"{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}","blocklisted":false,"description":"The default theme.","name":"Default","userDisabled":false,"appDisabled":false,"version":"52.8.0","scope":4,"foreignInstall":false,"hasBinaryComponents":false,"installDay":16982,"updateDay":17667},"activePlugins":[],"activeGMPlugins":{},"activeExperiment":{},"persona":null}} Theme: classic/1.0 Throttleable: 1 TotalPageFile: 10525151232 TotalPhysicalMemory: 8511885312 TotalVirtualMemory: 4294836224 URL: UptimeTS: 1042.471680082 Vendor: Version: 52.8.0 Winsock_LSP: AF_UNIX : 2 : 1 : 1 : 0 : 0x20026 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll : : a00943d9-9c2e-4633-9b59-0057a3160994 MSAFD Tcpip [TCP/IP] : 2 : 2 : 1 : 6 : 0x20066 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll : : e70f1aa0-ab8b-11cf-8ca3-00805f48a192 MSAFD Tcpip [UDP/IP] : 2 : 2 : 2 : 17 : 0x20609 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll : : e70f1aa0-ab8b-11cf-8ca3-00805f48a192 MSAFD Tcpip [RAW/IP] : 2 : 2 : 3 : 0 : 0x20609 : 0xc : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll : : e70f1aa0-ab8b-11cf-8ca3-00805f48a192 MSAFD Tcpip [TCP/IPv6] : 2 : 23 : 1 : 6 : 0x20066 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll : : f9eab0c0-26d4-11d0-bbbf-00aa006c34e4 MSAFD Tcpip [UDP/IPv6] : 2 : 23 : 2 : 17 : 0x20609 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll : : f9eab0c0-26d4-11d0-bbbf-00aa006c34e4 MSAFD Tcpip [RAW/IPv6] : 2 : 23 : 3 : 0 : 0x20609 : 0xc : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll : : f9eab0c0-26d4-11d0-bbbf-00aa006c34e4 RSVP TCPv6 Service Provider : 2 : 23 : 1 : 6 : 0x22066 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll : : 9d60a9e0-337a-11d0-bd88-0000c082e69a RSVP TCP Service Provider : 2 : 2 : 1 : 6 : 0x22066 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll : : 9d60a9e0-337a-11d0-bd88-0000c082e69a RSVP UDPv6 Service Provider : 2 : 23 : 2 : 17 : 0x22609 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll : : 9d60a9e0-337a-11d0-bd88-0000c082e69a RSVP UDP Service Provider : 2 : 2 : 2 : 17 : 0x22609 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll : : 9d60a9e0-337a-11d0-bd88-0000c082e69a Hyper-V RAW : 2 : 34 : 1 : 1 : 0x20026 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll : : 1234191b-4bf7-4ca7-86e0-dfd7c32b5445 MSAFD Irda [IrDA] : 2 : 26 : 1 : 1 : 0x20006 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll : : 3972523d-2af1-11d1-b655-00805f3642cc MSAFD RfComm [Bluetooth] : 2 : 32 : 1 : 3 : 0x20026 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll : : 9fc48064-7298-43e4-b7bd-181f2089792a useragent_locale: en-US This report also contains technical information about the state of the application when it crashed.

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη Wayne Mery

Επιλεγμένη λύση

Did you do this: Update the Athena drivers for ID Protect Monitor

One person who had crash said: "I updated Athena drivers for ID Protect Monitor and now Thunderbird crashes seems are gone. ... I downloaded from the following page the Windows driver 6.44.10 (section "ACTALIS" in the drivers table) http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/content/portale_tessera_sanitaria/sts_sanita/home/il+cittadino+e+la+tessera/come+si+attiva+la+cns/elenco+driver+tscns "

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (18)

more options

"NVIDIA GeForce GTX 950", "driverVersion":"21.21.13.7866","driverDate":"2-9-2017"

Try updating the driver.

more options

I updated the driver but the crash is still there. :(

Any other solution ?

Should I post the crash report after the update of the Nvidia driver ?

more options

Do you use the 'Maildir' storage option instead of mbox files ?

more options

No I don't use Maildir option.

I only inserted the email account (since 1 or 2 years ago) and never made any changes in the configuration of Thunderbird.

more options

Is hardware acceleration switched on ? If yes, then switch it off and retry.

Assuming you have enough time to do this before a crash.

Try starting Thunderbird in Safe Mode.

  • 'Menu icon' > 'Options' > 'Options' > 'Advanced' > 'General' tab
  • uncheck checkbox: 'Use hardware acceleration when available'
  • click on 'OK'

Exit Thunderbird and restart.

more options

Can you post the following info: In Thunderbird Help > TRoubleshooting Information Do Not select checkbox to 'include account names' click on 'Copy text to clipboard'

Then in this forum question, right click in a 'Post a Reply' text box and select 'Paste'

You could remove/edit all info on fonts and printers but nothing else.

more options

The hardware acceleration wasn't checked! Please see the image enclosed.

more options

Please post the Troubleshooting Information.

more options

Application Basics

Name Thunderbird Version 52.8.0 User Agent Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:52.0) Gecko/20100101 Thunderbird/52.8.0 Profile Folder Open Folder (Local drive) Application Build ID 20180516145259 Enabled Plugins about:plugins Build Configuration about:buildconfig Memory Use about:memory Profiles about:profiles Mail and News Accounts

ID Incoming server Outgoing servers Name Connection security Authentication method Name Connection security Authentication method Default? account1 (imap) mail.lifttec.ro:143 alwaysSTARTTLS passwordCleartext mail.itassist.ro:587 alwaysSTARTTLS passwordCleartext true account2 (none) Local Folders plain passwordCleartext account3 (imap) mail.lifttec.ro:143 alwaysSTARTTLS passwordCleartext mail.lifttec.ro:587 alwaysSTARTTLS passwordCleartext true account4 (imap) mail.lifttec.ro:143 alwaysSTARTTLS passwordCleartext mail.lifttec.ro:587 alwaysSTARTTLS passwordCleartext true Crash Reports

Report ID Submitted bp-73f8e989-0b90-494c-87d0-eae560180529 29/05/2018 bp-ff86ec6f-948f-44ee-b5c9-3fc050180529 29/05/2018 bp-fdfc1cf6-1a0b-47ab-98b5-045860180529 29/05/2018 bp-50f37e2d-7a4a-42cf-bd77-ed4d60180529 29/05/2018 bp-c4bb5eec-d194-4448-96c8-c81890180529 29/05/2018 Extensions

Name Version Enabled ID Lightning 5.4.8 true {e2fda1a4-762b-4020-b5ad-a41df1933103} Important Modified Preferences

Name Value accessibility.lastLoadDate 1524807023 accessibility.typeaheadfind.flashBar 0 browser.cache.disk.capacity 358400 browser.cache.disk.filesystem_reported 1 browser.cache.disk.smart_size_cached_value 358400 browser.cache.disk.smart_size.first_run false browser.cache.disk.smart_size.use_old_max false dom.apps.reset-permissions true extensions.lastAppVersion 52.8.0 font.internaluseonly.changed false font.name.monospace.el Consolas font.name.monospace.x-cyrillic Consolas font.name.monospace.x-unicode Consolas font.name.monospace.x-western Consolas font.name.sans-serif.el Calibri font.name.sans-serif.x-cyrillic Calibri font.name.sans-serif.x-unicode Calibri font.name.sans-serif.x-western Calibri font.name.serif.el Cambria font.name.serif.x-cyrillic Cambria font.name.serif.x-unicode Cambria font.name.serif.x-western Cambria font.size.fixed.el 14 font.size.fixed.x-cyrillic 14 font.size.fixed.x-unicode 14 font.size.fixed.x-western 14 font.size.variable.el 17 font.size.variable.x-cyrillic 17 font.size.variable.x-unicode 17 font.size.variable.x-western 17 mail.openMessageBehavior.version 1 mail.winsearch.firstRunDone true mailnews.database.global.datastore.id 5ac7a82e-3269-40ec-81db-684ca3b1d80 media.gmp.storage.version.observed 1 network.cookie.prefsMigrated true network.predictor.cleaned-up true places.database.lastMaintenance 1526366021 places.history.expiration.transient_current_max_pages 122334 plugin.importedState true print.printer_CD_1120_DC_2120_KX.print_bgcolor false print.printer_CD_1120_DC_2120_KX.print_bgimages false print.printer_CD_1120_DC_2120_KX.print_duplex -437918235 print.printer_CD_1120_DC_2120_KX.print_edge_bottom 0 print.printer_CD_1120_DC_2120_KX.print_edge_left 0 print.printer_CD_1120_DC_2120_KX.print_edge_right 0 print.printer_CD_1120_DC_2120_KX.print_edge_top 0 print.printer_CD_1120_DC_2120_KX.print_evenpages true print.printer_CD_1120_DC_2120_KX.print_footercenter print.printer_CD_1120_DC_2120_KX.print_footerleft &PT print.printer_CD_1120_DC_2120_KX.print_footerright &D print.printer_CD_1120_DC_2120_KX.print_headercenter print.printer_CD_1120_DC_2120_KX.print_headerleft &T print.printer_CD_1120_DC_2120_KX.print_headerright &U print.printer_CD_1120_DC_2120_KX.print_in_color true print.printer_CD_1120_DC_2120_KX.print_margin_bottom 0.5 print.printer_CD_1120_DC_2120_KX.print_margin_left 0.5 print.printer_CD_1120_DC_2120_KX.print_margin_right 0.5 print.printer_CD_1120_DC_2120_KX.print_margin_top 0.5 print.printer_CD_1120_DC_2120_KX.print_oddpages true print.printer_CD_1120_DC_2120_KX.print_orientation 0 print.printer_CD_1120_DC_2120_KX.print_page_delay 50 print.printer_CD_1120_DC_2120_KX.print_paper_data 1 print.printer_CD_1120_DC_2120_KX.print_paper_height -1.00 print.printer_CD_1120_DC_2120_KX.print_paper_name print.printer_CD_1120_DC_2120_KX.print_paper_size_unit 0 print.printer_CD_1120_DC_2120_KX.print_paper_width -1.00 print.printer_CD_1120_DC_2120_KX.print_resolution 600 print.printer_CD_1120_DC_2120_KX.print_reversed false print.printer_CD_1120_DC_2120_KX.print_scaling 1.00 print.printer_CD_1120_DC_2120_KX.print_shrink_to_fit true print.printer_CD_1120_DC_2120_KX.print_to_file false print.printer_CD_1120_DC_2120_KX.print_unwriteable_margin_bottom 0 print.printer_CD_1120_DC_2120_KX.print_unwriteable_margin_left 0 print.printer_CD_1120_DC_2120_KX.print_unwriteable_margin_right 0 print.printer_CD_1120_DC_2120_KX.print_unwriteable_margin_top 0 security.sandbox.content.tempDirSuffix {539be65d-0dc8-455c-b5e6-9cf5322848da} Graphics

GPU #1 Description NVIDIA GeForce GTX 950 Vendor ID 0x10de Device ID 0x1402 RAM 2048 Drivers C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nvaki.inf_amd64_a402b0b6a7088931\nvldumdx.dll,C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nvaki.inf_amd64_a402b0b6a7088931\nvldumdx.dll,C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nvaki.inf_amd64_a402b0b6a7088931\nvldumdx.dll,C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nvaki.inf_amd64_a402b0b6a7088931\nvldumdx.dll C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nvaki.inf_amd64_a402b0b6a7088931\nvldumd.dll,C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nvaki.inf_amd64_a402b0b6a7088931\nvldumd.dll,C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nvaki.inf_amd64_a402b0b6a7088931\nvldumd.dll,C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nvaki.inf_amd64_a402b0b6a7088931\nvldumd.dll Driver Version 24.21.13.9793 Driver Date 5-22-2018 Features Direct2D false DirectWrite true (10.0.17134.1) WebGL Renderer Google Inc. -- ANGLE (NVIDIA GeForce GTX 950 Direct3D9Ex vs_3_0 ps_3_0) -- OpenGL ES 2.0 (ANGLE 2.1.0.2a250c8a0e15) AzureCanvasBackend skia AzureCanvasAccelerated 0 AzureFallbackCanvasBackend cairo AzureContentBackend skia JavaScript

Incremental GC 1 Accessibility

Activated 0 Prevent Accessibility 0 Library Versions


Expected minimum version Version in use NSPR 4.13.1 4.13.1 NSS 3.28.6 3.28.6 NSS Util 3.28.6 3.28.6 NSS SSL 3.28.6 3.28.6 NSS S/MIME 3.28.6 3.28.6

more options

The top/latest crash id I clicked on the info you supplied - it is a link to see details about crash. https://support.mozilla.org/en-US/kb/mozilla-crash-reporter-tb

Under 'modules' it mentions: aseVCAPI.dll aseVCAPI.dll is software for Athena Smartcard. Athena Smartcard is known to cause problems.

https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1463153

more options

Please try this: Update the Athena drivers for ID Protect Monitor

more options

If you do not use that software you could uninstall it.

more options

I uninstalled the Athena drivers.

Then after a general restart, Thunderbird worked for about 15 minutes and then crashed again. :(

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη valit06

more options

Επιλεγμένη λύση

Did you do this: Update the Athena drivers for ID Protect Monitor

One person who had crash said: "I updated Athena drivers for ID Protect Monitor and now Thunderbird crashes seems are gone. ... I downloaded from the following page the Windows driver 6.44.10 (section "ACTALIS" in the drivers table) http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/content/portale_tessera_sanitaria/sts_sanita/home/il+cittadino+e+la+tessera/come+si+attiva+la+cns/elenco+driver+tscns "

more options

I installed the drivers in the post above and until now it didn't crash. (it's been 10 minutes).

I'll come back to you with an update.

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη valit06

more options

@Toad-Hall It seems like the crash is gone!

Since yesterday there were no more crashes, so thank you very much for your help!

more options

Good to hear all is working again.

more options

So solution is update to IDPC 6.40.01 or newer.

Thanks for the feedback.