ഫയർഫോക്സിലെ അസുരക്ഷിത പാസ്വേഡ് ഐക്കൺ

Please update your version of Firefox for the latest features and security updates.
{

നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരു ലോഗിൻ പേജ് സുരക്ഷിത കണക്ഷനില്ലെങ്കിൽ ഫയർഫോക്സ് അഡ്രസ്സ് ബാറിൽ ചുവന്ന സ്ട്രൈക്ക്-മുഖേന red strikethrough icon ഒരു ലോക്ക് ഐക്കൺ പ്രദർശിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ പാസ്വേർഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മോഷ്ടാക്കളും ആക്രമണകാരിയും ഉപയോഗിച്ച് ഇത് മോഷ്ടിക്കപ്പെടുമെന്ന് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ

ഫയർ ഫോക് സ് ന്റെ എല്ല പതിപ്പുകളും ഈ സംവിധാനം ലഭ്യമാണ്Firefox version 
Fx52insecurePW

Note: താങ്കൾ പാസ്‌വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ വെബ്സൈറ്റ് സുരക്ഷിതമല്ലെങ്കിൽ മുന്നറിയിപ്പ് ഐക്കൺ കാണിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് എന്റർ കീ പ്രസ്സ് ചെയാം EnterReturn അപ്പോൾ ഈ സൂചന മറുന്നതായിരിക്കും

Was this article helpful?

Please wait...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Volunteer

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More