ഗെറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട്

ഫയർഫോക്സ്, ഫയർഫോക്സ് ഫോർ ആന്ട്രോഇട്, ഫയർഫോക്സ് ഓയസ്‌, തണ്ടറ്ബെഡ് അല്ലെങ്കിൽ വെബ്മെകറിനെ കുറിച്ച് കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് ഫോറത്തിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കു

ചോദ്യം പോസ്റ്റ്‌ ചെയുന്നതിന് മുൻപേ വായിക്കു:

If you want to add a screenshot to help explain your question, please also read:

സപ്പോര്ട്ട് ഫോറത്തിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യു. നിങ്ങളെ കുറച്ചു പെജുകളിലോട്ട് നയിക്കും.അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ വോളുന്റീർ കോണ്ട്രിബുടർ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

നോട്ട്:ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ സപ്പോര്ട്ട് ഫോറത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യു

Ask a Question

കൂടുതൽ സഹായങ്ങൾക്ക്

ഞങ്ങളുടെ നോളജ് ബേസിൽ നിങ്ങൾ തിരയുന്ന ഉത്തരം ഇല്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങള്ക്ക് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സഹായോപാദികളിൽ തിരയാവുന്നതാണ്.:

Was this article helpful?

Please wait...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Volunteer

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More