• தீர்வுற்றது
 • Archived

up date to lastest version 105.0.1 fails to save user names and passwords

105.0.1 does not save user name and password after I did updated to this version but worked before the update, any help would be appreciated

Asked by homers1hb 8 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by homers1hb 8 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

bug in Secure Conection always on google sites and youtube.

from 89338383 sites just google sites have this problem. And nothing work. is so annoying ill uninstall firefox and this browser forever. 9/10 times wana go on google or… (மேலும் படிக்க)

from 89338383 sites just google sites have this problem. And nothing work. is so annoying ill uninstall firefox and this browser forever. 9/10 times wana go on google or yt Secure conection preblem is making me mad its an firfox account bug not the visited site have problems.

Asked by fr33styl3r2004 8 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by fr33styl3r2004 4 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

I cant untick labels in google maps satellite mode using firefox. It works on other browsers

I cant untick labels in google maps satellite mode using firefox. It works on other browsers

Asked by laugh.atlantic 8 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by laugh.atlantic 5 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Lost tabs, found...but

I had two Firefox windows open. One had 100+ tabs open, the other had around 5 open. Like a klutz I accidentally closed the window with the 100+ tabs open instead of the … (மேலும் படிக்க)

I had two Firefox windows open. One had 100+ tabs open, the other had around 5 open. Like a klutz I accidentally closed the window with the 100+ tabs open instead of the other window. Now when Firefox restarts it opens the version with the 5 tabs.  :-( I read about lost tabs in Firefox. I have found a file with the 100+ tabs in it. It is called: upgrade.jsonlz4-20221007134813. But what do I do next to restore Firefox to restart with the 100+ tabs version? Thanks.

Asked by WW13 5 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by WW13 5 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Disable the “Sign in with Google” Prompt on Websites

I do not have a G account. For work related purposes I have to utilize websites that bombard me with Sign in w Google. No settings within FF I found can stop this onslaug… (மேலும் படிக்க)

I do not have a G account. For work related purposes I have to utilize websites that bombard me with Sign in w Google. No settings within FF I found can stop this onslaught. Same goes for Ad Block Plus and a few others since disabled and deleted. No useful information on G's forum website. Firefox, I was under the impression your about user safety & security? Why O Why do I get this garbage from G daily in your browser 105.3 on Win 10 home without a way to disable it?

Asked by Jeff 7 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by Jeff 5 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Scroll wheel click no longer works in Firefox exclusively

Ever since yesterday, scroll click (I use it to scroll through websites) has stopped working in Firefox. Works in in programs, other browsers, etc., just not Firefox. Wh… (மேலும் படிக்க)

Ever since yesterday, scroll click (I use it to scroll through websites) has stopped working in Firefox. Works in in programs, other browsers, etc., just not Firefox.

Whats weird is it still registers a click when I use it, so I can lick on links with it if I want, but the function of scrolling, either by clicking once and using my mouse to go up and down, or by clicking an holding, no longer works.

I've tried disabling add-ons, incognito mode, nothing seems to work.

Asked by firefox.6hauh 7 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by firefox.6hauh 7 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Is it possible to force pages in "support.mozilla.org" dark?

Hi, I'm a very happy long time Firefox user. I use the extension "Dark Background and Light Text" so that my webpages are much more easy on my eyes. The extension works e… (மேலும் படிக்க)

Hi, I'm a very happy long time Firefox user. I use the extension "Dark Background and Light Text" so that my webpages are much more easy on my eyes. The extension works everywhere but in "support.mozilla.org".

How is it possible to have dark theme in Mozilla's support pages too?

Thank you very much. Prayan

Asked by prayan72 8 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by jscher2000 - Support Volunteer 8 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

help with useragent

When i visit microsofts website to download windows 10 iso it redirects me to download the media creation tool which complete bloatware nonsense, the redirect happens bec… (மேலும் படிக்க)

When i visit microsofts website to download windows 10 iso it redirects me to download the media creation tool which complete bloatware nonsense, the redirect happens because im connecting to their website while using a windows device and their websites knows that by inspecting my useragent, when i visit the same website from a virtual linux machine im not redirected and can directly download the iso, this is utter bullshit obviously. is there any extension or a config tweak that i can use to temporarily edit my useragent so websites beleve im using linux while im using windows and vise versa?

Asked by Firefox_Beginner 7 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by Terry 7 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

dropdown lists not displaying contents when selected (Firefox for Fedora Linux 105.0.2)

Dropdown lists are not displaying their contents when selected on certain websites, including eBay. I have tried using Troubleshoot Mode and the dropdowns are still not… (மேலும் படிக்க)

Dropdown lists are not displaying their contents when selected on certain websites, including eBay.

I have tried using Troubleshoot Mode and the dropdowns are still not displaying.

Here's an example where I am seeing this behaviour: https://www.ebay.co.uk/itm/255536264049?var=555488018135

When I select the Resistance Level dropdown, nothing happens. It's the same for any listing that has a dropdown.

This issue occurs in both RPM and Flatpak instances of Firefox.

I have tried the same page in Chromium browser on the same computer and the dropdown functions correctly in that browser.

I have also noted the same behaviour on other websites, such as train booking sites, but I don't have any other examples to share at the moment. It isn't an isolated eBay issue anyway.

Any ideas? Is anyone else experiencing this issue?

Asked by greg_stedman 7 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by greg_stedman 7 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Open links with ctrl + enter

Greetings! I would like to be able to open selected links via the search tool with CTRL + Enter, like it is possible on most browsers. Basically, I do CTRL + F, select a… (மேலும் படிக்க)

Greetings!

I would like to be able to open selected links via the search tool with CTRL + Enter, like it is possible on most browsers. Basically, I do CTRL + F, select a text which brings me to a link I was looking for, and do instantly CTRL + Enter to open this link. Currently, this shortcut only toggles the ability to see all matched texts and doesn't open the link.

Do you know if it's possible? Thank you!

Asked by DrakEmono 7 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by jscher2000 - Support Volunteer 7 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

PDF launch from Download Library

Hi, When using the right click menu on a PDF item in the Download Library (Ctrl+J) option Open In XYZ PDF viewer opens the pdf in chrome!!! option [selecting] Always Ope… (மேலும் படிக்க)

Hi,

When using the right click menu on a PDF item in the Download Library (Ctrl+J) option Open In XYZ PDF viewer opens the pdf in chrome!!! option [selecting] Always Open In XYZ PDF viewer opens the file in chrome!!! option [deselecting] Always Open In XYZ PDF viewer opens the file in FF!!!

Double clicking on a PDF item in the Download Library (Ctrl+J) also opens the file in chrome!!!

This is totally wrong, please fix it asap. Thx

Asked by spdgnzls 8 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by spdgnzls 7 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Listen Offline to prerecorded videos on a website?

Hi friends, I need to watch Offline a series of professional videos from a website I study with. I'll be in a place with no internet for a while so I wish to know how to … (மேலும் படிக்க)

Hi friends, I need to watch Offline a series of professional videos from a website I study with. I'll be in a place with no internet for a while so I wish to know how to use the "work offline" modality to do that. Can the browser "remember" videos in the same way it remembers visited page?

I remember in the 90s / 2000s was possible to "save" pages to read Offline later on... Is that still possible?

Thanks

Asked by guidofurlani 7 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by TyDraniu 7 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Mozilla folder doesn't exist in appdata roaming

I'm currently attempting to try out userChrome.css customization, but my profiles folder doesn't exist (I'm on windows 10). Trying to open the folder gets me the message … (மேலும் படிக்க)

I'm currently attempting to try out userChrome.css customization, but my profiles folder doesn't exist (I'm on windows 10). Trying to open the folder gets me the message that "[Folder name] is unavailable," and when I try to navigate there by getting to the appdata\roaming folder, there just isn't a Mozilla folder at all.

I've already tried a few things, specifically:

- making an account via typing firefox.eve -p into the windows + r folder
- I've never deleted anything from the appdata roaming folder, so I wouldn't have accidentally deleted it
- restarting my computer (+ updating windows)
- reinstalling firefox

I did attempt to show hidden file extensions in windows as well. Admittedly I'm not entirely sure if that worked, but it was something I tried. I've also attached images of my appdata roaming folder (the section of it which should have a mozilla folder), and a pic of the message I get when I try to open the folder.

Any help would be appreciated!

Asked by Ainsel 7 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by cor-el 7 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Scrolling Is Delayed about 2 Seconds

I am using a Dell Inspiron 3847 with the standard keyboard which came the system years ago Recently, when viewing a large online page, when I try to scroll down, the sc… (மேலும் படிக்க)

I am using a Dell Inspiron 3847 with the standard keyboard which came the system years ago

Recently, when viewing a large online page, when I try to scroll down, the scroll doesn't start until about two seconds after I press my scroll key (which is the lower-middle key of the 4 keys between my right-hand "Ctrl" key and the "0" of the 10-key keyboard at the far right of the keyboard).

This delay started happening a few weeks ago. I do not know whether something I did caused it.

How can I scroll my view starting immediately, rather than having to wait two seconds for it to start?

Asked by jwill 7 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by jwill 7 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

The latest version of Firefox does not function well with Yahoo email. Can you fix this or do I need to go back to using Chrome?

The latest version of Firefox does not function well with Yahoo email. Can you fix this or do I need to go back to using Chrome? Thanks.

Asked by inwest 7 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by inwest 7 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • Locked
 • Archived

New Fire Fox Update Messed up Yahoo Mail

I downloaded the latest update to Firefox and when I did some features on Yahoo Mail stopped working.

How can I fix this?

Asked by inwest 7 மாதங்களுக்கு முன்பு

Last reply by Paul 7 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • Locked
 • Archived

The latest version of Firefox causes malfunctions with Yahoo mail. How can this be fixed?

The latest version of Firefox causes malfunctions with Yahoo mail. How can this be fixed?

Asked by inwest 7 மாதங்களுக்கு முன்பு

Last reply by Paul 7 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • Locked
 • Archived

Latest version of Firefox impacted Yahoo email

After downloading the latest version of Fire Fox I cannot block email senders, delete email, or search thru my email account. I can't send a screen shot as nothing shows… (மேலும் படிக்க)

After downloading the latest version of Fire Fox I cannot block email senders, delete email, or search thru my email account. I can't send a screen shot as nothing shows. There is no error message. It is just that I cannot use my Yahoo email account like I could before the download so I have had to use Chrome with my Yahoo email in order to function. Do you have any suggestions on what I can do to fix things? Thank you.

Asked by inwest 7 மாதங்களுக்கு முன்பு

Last reply by Paul 7 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Reporting the second session quirk/corruption in the past 4 days

On 10/16 I reported here a corrupt session file that broke Firefox. Finally resolved for the most part. Firefox sync sessions? Today, I launched Firefox 106, and all … (மேலும் படிக்க)

On 10/16 I reported here a corrupt session file that broke Firefox. Finally resolved for the most part.

Firefox sync sessions?

Today, I launched Firefox 106, and all my pinned tabs were missing, on several differently customized profiles with the same session.

I reverted back to Firefox 105.03, and the pinned tabs on all those tested profiles reappeared.

Can somebody check this out? It may be a coincidence, but this is too close for comfort.

Asked by noel_envode 7 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by noel_envode 7 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Problem z pisaniem na klwiaturze w firefox

Jak klikam dowolny przycisk na klawiaturze to ciagle wyskakuje pasek na dole znajdz nie da sie nic klikac z klawiatury prosze o rozwiazanie mojego problemu

Asked by wojtek1092 7 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by TyDraniu 7 மாதங்களுக்கு முன்பு