Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Clicking on a search result opens up an empty tab

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Matt

more options

Hi there,

I have Thunderbird installed on Ubuntu 14.04 LTS.

When I search for an old email, I enter a search term into the search bar and hit ENTER.

I can then see various relevant search results.

When I click on certain results the tab that opens up is empty and simply has a divider in between.

Hi there, I have Thunderbird installed on Ubuntu 14.04 LTS. When I search for an old email, I enter a search term into the search bar and hit ENTER. I can then see various relevant search results. When I click on certain results the tab that opens up is empty and simply has a divider in between.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Help menu > troubleshooting information. Click the button to open the profile folder. Close Thunderbird Delete the file "global-messaage-db.sqlite"

Restart Thunderbird.

Note all searches will return nothing or incomplete results until the index file is fully regenerated.