Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I clicked 'Send Later' and email vanished

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Gnospen

more options

If I don't want to send an email right now, I normally click 'Save Draft'. It works.

But this time, I clicked 'Send Later'. It closed the email I was composing, and appears to have deleted it. It is not in drafts. It is not in Sent Items. I was not given option of when I wanted to send it. How can I recover that email draft?

If I don't want to send an email right now, I normally click 'Save Draft'. It works. But this time, I clicked 'Send Later'. It closed the email I was composing, and appears to have deleted it. It is not in drafts. It is not in Sent Items. I was not given option of when I wanted to send it. How can I recover that email draft?

Giải pháp được chọn

Look in outbox under Local Folders.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Look in outbox under Local Folders.