Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't open jpg attachment in outgoing email; jpgs open just fine with WPV as incoming attachment

  • Không có trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
more options

Using Thunderbird 45.5.1 with Windows 10 Pro-64. When I attach a jpg to an outgoing email and then double click on the attachment, the file will not open. When I right click the same attachment and select 'Open' nothing happens. This does not occur with pdfs or any other attached file type that I have used. When I double click on any other type of attachment in an outgoing email it will open the file but not jpgs. Jpg files will open just fine from incoming emails using Windows Photo Viewer.

Using Thunderbird 45.5.1 with Windows 10 Pro-64. When I attach a jpg to an outgoing email and then double click on the attachment, the file will not open. When I right click the same attachment and select 'Open' nothing happens. This does not occur with pdfs or any other attached file type that I have used. When I double click on any other type of attachment in an outgoing email it will open the file but not jpgs. Jpg files will open just fine from incoming emails using Windows Photo Viewer.