Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why does sent items not appear?

  • 1 trả lời
  • 10 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Toad-Hall

more options

I have installed Thunderbird for e-mail and when i send an e-mail, it says "copying to sent messages folder" and then it just gets stuck and hangs.

There isn't a sent messages folder, just one folder saying inbox? How do I get the other folders to appear i.e. deleted items, sent items etc.

I have installed Thunderbird for e-mail and when i send an e-mail, it says "copying to sent messages folder" and then it just gets stuck and hangs. There isn't a sent messages folder, just one folder saying inbox? How do I get the other folders to appear i.e. deleted items, sent items etc.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

If you have created an imap mail account then it is referring to the server 'Sent' folder. Have you subscribed to see the imap 'Sent' folder? Right click on the imap mail account in FolderPane and select 'Subscribe' select the 'Sent' folder which may be called 'Sent Items' or 'sent Messages' or similar. click on 'subscribe' click on OK

Now make sure it is selected in Account Settings. Right click on the imap mail account in FolderPane and select 'Settings' If this is an imap gmail account then all sent emails will be auto put in the imap sent folder. So do not select 'Place a copy in'

But for most imap mail accounts: select 'Place a copy in' Select 'Other' and choose the Sent fodler on the imap mail account. click on OK