Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Address bar always has a light background, even after theme changes

more options

First image shows me using a dark theme, but address bar still has white background. Second image shows that switching to the light theme makes the text readable. However, I would still like to use a dark theme. I believe I started seeing this issue right when Firefox updated itself to version 100. Any way to fix the bugged address bar color? None of my extension should be affecting the address bar color.

First image shows me using a dark theme, but address bar still has white background. Second image shows that switching to the light theme makes the text readable. However, I would still like to use a dark theme. I believe I started seeing this issue right when Firefox updated itself to version 100. Any way to fix the bugged address bar color? None of my extension should be affecting the address bar color.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

That can be caused by older versions of the MaterialFox theme for userChrome.css and may require a manual tweak. https://www.reddit.com/r/firefox/comments/ujrbyg/ff_100_white_address_bar_on_default_theme/