Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

autofill save is no longer working

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 28 lượt xem
more options

since updating to firefox 78.15.0esr iOS 10.11.6 my autofill is no longer working, that is, even though I hitting the blue SAVE button, nothing is being savededit: moved thread from Firefox for iOS (for iPhone/iPad) to Firefox section as you have macOS

since updating to firefox 78.15.0esr iOS 10.11.6 my autofill is no longer working, that is, even though I hitting the blue SAVE button, nothing is being saved edit: moved thread from Firefox for iOS (for iPhone/iPad) to Firefox section as you have <b>macOS</b>

Được chỉnh sửa bởi James vào

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.