Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Regenerating recovery key

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 38 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi EJ

more options

I've gone down a rabbit hole of authentication in regards to Sync with Firefox. I'm wondering if I can regenerate a recovery key by removing the recovery key from my account and then choosing to re-enable a recovery key on my account? I do have the password for my primary email on my account, but I can't find the recovery key value for it.

I also have a secondary email on my account that I don't have a password for, and need to reset a password for it, but one problem at a time...

I've gone down a rabbit hole of authentication in regards to Sync with Firefox. I'm wondering if I can regenerate a recovery key by removing the recovery key from my account and then choosing to re-enable a recovery key on my account? I do have the password for my primary email on my account, but I can't find the recovery key value for it. I also have a secondary email on my account that I don't have a password for, and need to reset a password for it, but one problem at a time...

Giải pháp được chọn

Generating a recovery key only generates this key so you can use it instead of a password reset and nothing more.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

What is the current state with your Firefox Account ? Can you access the Firefox account and its email as that is a primary requirement for generating a new recovery key ?

You may need a fresh login to the Firefox Account website.

more options

Hi, thanks for the response. Current state is I'm able to authenticate using my primary email. Just want to make sure I don't nuke my account if I regenerate a recovery key (if that's possible).

more options

Giải pháp được chọn

Generating a recovery key only generates this key so you can use it instead of a password reset and nothing more.

more options

Great, that's what I needed to hear. I removed the recovery key, recreated it, and now I have a recovery key for the account. Mission accomplished. Thanks for your help.