Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox imports old version of bookmarks from safari

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
more options

when I import my bookmarks to firefox from safari, it brings in a set of bookmarks that I had configured about a year ago. how can i import the current bookmarks as I have them in safari?

when I import my bookmarks to firefox from safari, it brings in a set of bookmarks that I had configured about a year ago. how can i import the current bookmarks as I have them in safari?