Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

cannot disable google instant search for good.Driving me crazy.

  • Không có trả lời
  • 41 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
more options

I presume this is a google problem rather than Mozzila. I can of course switch instant search off in settings,but when i reload the Mozzila page instant search is back on.Because i'm living in the UK,some sites are obviously easier to search in theUK only site.Instant search does not suit me at all.

I presume this is a google problem rather than Mozzila. I can of course switch instant search off in settings,but when i reload the Mozzila page instant search is back on.Because i'm living in the UK,some sites are obviously easier to search in theUK only site.Instant search does not suit me at all.