Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Netflix Silverlight keeps crashing - I have removed it and reinstalled several times

  • Không có trả lời
  • 73 gặp vấn đề này
  • 31 lượt xem
more options

Silverlight keeps crashing on mt PC -- when the Netflix movie is loading it loads about 10% and crashes. It started yesterday - I have uninstalled silverlight and reinstalled several times. to no avail. I have a laptop with Firefox and Netflix -- no problem Help me please!! Is there another plugin for netflix? I have submitted the error report probably 15 - 20 times in the last 24 hours

Silverlight keeps crashing on mt PC -- when the Netflix movie is loading it loads about 10% and crashes. It started yesterday - I have uninstalled silverlight and reinstalled several times. to no avail. I have a laptop with Firefox and Netflix -- no problem Help me please!! Is there another plugin for netflix? I have submitted the error report probably 15 - 20 times in the last 24 hours