Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

is there free wall paper I can choose to set for my desk top?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 34 lượt xem
more options

I am very old school & haven't used Mozzila since sometime early in 2010. I lost that Mozzilla & former homepage @ that time I was over riding an ancient (for computers) background for my Mozzila. I guess I'm showing my age using old terms. I need help although some say I'm beyond help. What I have now is Mozilla 6.0.2. & I get confused w/facts.

I am very old school & haven't used Mozzila since sometime early in 2010. I lost that Mozzilla & former homepage @ that time I was over riding an ancient (for computers) background for my Mozzila. I guess I'm showing my age using old terms. I need help although some say I'm beyond help. What I have now is Mozilla 6.0.2. & I get confused w/facts.