Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox does not fill the screen

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 152 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hello,

Yesterday I had both Firefox and Explorer (ugh!) browsers open at the same time, as I was editing my website on Yahoo Small Business Solutions and Firefox would not save changes (hence, the opening of Explorer. After I finished with the website changes, I noticed that there were changes on my Firefox page. It does not fit my screen by about 1/4" on the sides and bottom, and the top portion is not full like it was--the desktop bleeds through in the empty space up there. Please help! Thanks, Qz

Hello, Yesterday I had both Firefox and Explorer (ugh!) browsers open at the same time, as I was editing my website on Yahoo Small Business Solutions and Firefox would not save changes (hence, the opening of Explorer. After I finished with the website changes, I noticed that there were changes on my Firefox page. It does not fit my screen by about 1/4" on the sides and bottom, and the top portion is not full like it was--the desktop bleeds through in the empty space up there. Please help! Thanks, Qz

Giải pháp được chọn

Open Firefox -> click Maximize button to make it fill the screen fully -> Close Firefox

  • Restart Firefox
  • Now the window should open Maximized

Check and tell if its working.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Open Firefox -> click Maximize button to make it fill the screen fully -> Close Firefox

  • Restart Firefox
  • Now the window should open Maximized

Check and tell if its working.

more options

You can use an extension to set a default font size and page zoom on web pages.