Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Cannot use other wallpaper -won't let me change other than Linux wallpapers

  • 2 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi 52alexandria

more options

I have always been able to change wallpapers often using 4uwallpapers - now it will only let me use Linux wallpapers and then only the ones (which I don't like) that are in the appearance section of the system.

I have always been able to change wallpapers often using 4uwallpapers - now it will only let me use Linux wallpapers and then only the ones (which I don't like) that are in the appearance section of the system.

Giải pháp được chọn

Sorry, that isn't a Firefox support issue, the operating system handles desktop wallpaper.

http://ubuntuforums.org/

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Sorry, that isn't a Firefox support issue, the operating system handles desktop wallpaper.

http://ubuntuforums.org/