Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I get messages from my G-Mail account automatically showing uo in Thunderbird! How can I un-link these two accounts?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi user01229325

more options

I set up a g-mail account to be separate from thunderbird so I wouldn't get all those unsolicited e-mails in Thunderbird , but I still get all the g-mail messages sent to Thunderbird and waste a lot of time deleting all those un-wanted e-mails coming from my g-mail account.

I set up a g-mail account to be separate from thunderbird so I wouldn't get all those unsolicited e-mails in Thunderbird , but I still get all the g-mail messages sent to Thunderbird and waste a lot of time deleting all those un-wanted e-mails coming from my g-mail account.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Thunderbird is email client software. It is NOT an email account. It only downloads messages from email account that YOU add to the software. If you do not want Thunderbird to connect and download from your Gmail account remove that account info from Thunderbird.